ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOPER BIJ DE ONLINE AANKOOP VAN GOEDEREN

 

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen
14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de leveringvan het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst,
mits uitzondering van de artikelen vermeld onder punt 8. Herroepingsrecht.

 

1. IDENTIFICATIE VERKOPER

 

Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn opgesteld door Nathalie Vlegels met ondernemingsnummer BE 0761728627, en naar Belgisch recht gevestigd te Kortrijk 8500, Meiweg 7.

De Verkoper kan gecontacteerd worden, ofwel per post op het voorgemeld adres, ofwel per e-mail via info@natini.be ofwel per telefoon op het nummer 0479/400.892.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

 

Door het plaatsen van een order via de website https://natini.be aanvaardt de koper de Algemene Voorwaarden en zijn deze van toepassingen op alle in het bestelorder vermelde producten of diensten (de bestelling).

De verkoper aanvaardt geen andere algemene voorwaarden, en hiervan kan en enkel en alleen schriftelijk en met toestemming van zowel de verkopen als de koper afgeweken worden. De Verkoper kan een beroep doen op derden bij de uitvoering van de overeenkomst met de koper. Iedere passieve hoofdelijkheid tussen de Verkoper en deze derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden niet ontvangen heft in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij verzocht zou hebben om een vertaling te ontvangen in het Engels.

 

3. PRIJZEN

 

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro en inclusief BTW. Deze prijs omvat noch de eventuele leveringskosten, noch de eventuele bankkosten van de koper. Alle leveringskosten en eventuele bankkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij expliciet anders overeengekomen. De leveringskost wordt weergegeven op de Website en in de Algemene Voorwaarden. Om de totaalprijs van een aankoop inclusief levering te kennen, dient men dus de leveringskosten bij de prijs van het product of dienst te rekenen. De prijs en de leveringskosten worden getoond alvorens de koper overgaat naar de betaalpagina. Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van eventuele schrijf -of drukfouten. De Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.

 

5. BETALING

 

Nadat de bestelling geplaatst is geweest door de koper, wordt deze doorverwezen naar een veilige betaalpagina op onze website met het verzoek uw bestelling te betalen.

De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de eventuele bank- of wisselkosten die de koper worden aangerekend bij de betaling van de bestelling. In geval van terugbetaling zal de gebruikte bankrekening gecrediteerd worden. De verkoper is niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van de terugbetaling.

 

6. LEVERING

 

De bestelling wordt slechts verstuurd op het ogenblik dat de volledige prijs, eventueel vermeerderd met de verzendingskosten, gestort werd op de rekening van de Verkoper. De Verkoper probeert de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. De gemiddelde bestelling wordt geleverd binnen de 8 dagen na bestelling. Deze leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering. Indien de koper een onjuist adres heeft opgegeven, draagt de koper hiervan zelf de kosten. Indien er onjuist geleverd wordt door een fout toerekenbaar aan de Verkoper, vallen de kosten hiervan toe aan de Verkoper.

 

7. TRANSPORTKOSTEN

 

De transportkosten voor goederen aangekocht bij De website www.natini.be zijn als volgt:

België en buurlanden: geen kosten
Alle andere landen van Europa: 7,5 euro
Alle niet EU landen: 12,5 euro

 

8. HERROEPINGSRECHT

 

De consument heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst (het herroepingsrecht). De koper die gebruik maakt van dit herroepingsrecht dient de Verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen via een e-mail of aangetekende brief waarin de koper duidelijk schrijft dat hij afziet van de aankoop. De koper dient hierbij het ordernummer van de bestelling en zijn rekeningnummer (voor terugbetaling) te vermelden. De koper voegt bij dit schrijven tevens een kopie van het aankoopbewijs voor verificatie door de Verkoper. De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: diensten waarvan de uitvoering met instemming van de koper begonnen is binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst; goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de koper of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. De koper dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de herroeping, de bestelling terug te sturen naar de Verkoper. De bestelling mag nog niet gebruikt, niet gewassen en/of gedragen en moet in zijn volledig oorspronkelijke staat zijn met labels en etiketten en oorspronkelijke verpakking geretourneerd worden. Een bestelling die gebruikssporen draagt zal niet worden teruggenomen. De koper voegt tevens het originele aankoopbewijs bij. De koper draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de bestelling. Het risico van schade, verlies of elk ander risico met betrekking tot de teruggezonden verzending ligt bij de koper. De Verkoper betaalt de prijs van de bestelling terug binnen de 30 dagen die volgen op de herroeping.

De retour dient eerst aangemeld te worden via een mailtje naar info@natini.be met bestelnummer, aantal artikelen in retour en de reden hiervan.

 

9. PRODUCT

 

De koper dient elk probleem of gebrek dat zichtbaar is bij de levering of bij levering redelijkerwijs kon worden vastgesteld, binnen de 2 dagen volgend op de levering te melden aan de Verkoper via een e-mail of brief. De Verkoper is niet aansprakelijk voor

problemen of gebreken veroorzaakt door gebruik in strijd met de bijgeleverde voorschriften, nalatigheid, overmacht, slijtage, ouderdom, of enig onoordeelkundig gebruik door de koper. De garantie van de Verkoper vervalt indien de bestelling reeds door derden hersteld of gemanipuleerd werden. Bij iedere melding dient de koper een kopie van het aankoopbewijs en een foto van het probleem voor te leggen.

 

10. PRIVACY

 

De Verkoper zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van de bestelling verwerken in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en, voor bestaande klanten of mits voorafgaande toestemming, met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes in het kader van de commerciële activiteiten van de Verkoper. De koper heeft steeds het recht om deze gegevens op te vragen en deze te laten verbeteren. In het kader van de verwerking kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan de personen en ondernemingen op dewelke zij een beroep doet voor de uitvoering (inclusief de levering en de betaling) van de bestelling. In het kader van deze verwerking kan de

Verkoper ook cookies plaatsen bij de gebruikers van haar website. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de websitebezoeker worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat deze niet opnieuw ingegeven dient te worden bij een volgend bezoek aan de website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Indien de bezoeker van de website niet wenst dat de website cookies op haar computer plaatst, kan deze haar browser zo instellen. De consument dient hiertoe de handleiding van de eigen webbrowser te consulteren.

 

11. GESCHILLEN / SLOTBEPALINGEN

 

Alle vorderingen verbonden aan de bestelling en/of de Algemene Voorwaarden, contractueel of buitencontractueel, worden beheerst door het Belgisch recht. Alle gerechtelijke acties, zowel eisend als verdedigend, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Indien een beding van Algemene Voorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle overige clausules onverminderd van toepassing. Indien één zin uit een paragraaf of een afsplitsbaar zinsdeel uit een zin onwettig zou zijn of worden, blijven de overige zinnen van diezelfde paragraaf of de overige zinsdelen van die zin onverminderd van toepassing.

 

12. COPYRIGHT

 

Niets van deze site mag worden gekopieerd of verwerkt onder welke vorm dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van eigenaar. Evenmin de programmatie, scripting en layout mag worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar van de website. Het reproduceren van het logo en zijn verwijzing ernaar mag niet, geheel of gedeeltelijk, in eender welke taal of programma geconverteerd worden. Iedere vorm van tijdelijke of permanente reproductie ervan is verboden.

Gratis verzending in België

binnen Europa gratis vanaf €75

Optimale klantenservice

 

Snelle levering